สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกิจกรรมบุญเดือนเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรม หลักธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ และท่านผู้มีเกียรติ ที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ โดยให้แต่งกายชุดขาว ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ/หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2016-03-14 10:28:26