สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูดนตรี
 
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสือ "ครูดนตรีบนแผ่นดินอีสาน" ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูครูผู้สอนดนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเพื่อพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกา ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูลครูดนตรีมายังกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบบันทึกข้อมูล
 
เมื่อ : 2013-08-02 10:18:10