สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7-8
 
เมื่อ : 2016-03-01 13:55:10