สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
 
แจ้ง รร. จำนวน 5 โรง เนื่องจากบัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจำงวดงบประมาณ ปี 2559 ที่จัดส่งให้ตามหนังสือที่อ้างถึง มีรายละเอียดบางกรณีที่ไม่สอดคล้องกับหลักการจำแนกงบประมาณ ปี 2559 จึงยกเลิกหนังสือ สพป.สร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/ 215 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และให้ใช้หนังสือนี้แทน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-02-01 09:51:31