สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความร่วมมือมอบรางวัลของ คุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2559
 
ส่งคืน มายังจุดบริการงานคุรุสภา สพป.สุรินทร์ เขต 2 อำเภอละ 1 ชุดพร้อมเอกสารแนบ (บัญชีล้างหนี้ ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนในพื้นที่อำเภอนั้น และใบลงเวลาผู้เข้าร่วมงานจำนวนอำเภอละ 200 คน) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัลด้วยค่ะว่าถูกมั้ย ไม่ถูก แจ้ง surin_prov2@ksp.or.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือขอความร่วมมือ
- แบบรายงานผลการจัดงาน อำเภอละ 1 ชุด
- รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น 2558
- รายชื่อผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2558
- แบบฟอร์มลงเวลาล้างหนี้เงินยืม ราชการ - เขตพื้นที่
 
เมื่อ : 2016-01-09 14:16:43