สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านโพนม่วง เป็นค่าพาหนะรับ-ส่ง กรณีรวมและเลิกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และสนับสนุนการสอนคละชั้น จำนวน 6 โรง ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง และบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2016-01-06 18:01:27