สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
 
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ศิษย์ และบุคคลทั่วไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง + ประกาศ
- แบบเสนอเพื่อคัดเลือก
- หลักเกณฑ์
 
เมื่อ : 2013-05-15 15:16:26