สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แจ้งยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ สพป.สร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/4385 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และให้ใช้บัญชีจัดสรรนี้ แทน และขอให้ รร. ดังกล่าวเร่งรัดการใช้งบประมาณโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-01-05 11:01:58