สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งสรุปผลการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูล EMIS (ลว 18 กรกฎาคม 2556)
 
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูล EMIS เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 223 โรง นั้น ในการนี้ สพป.สร.2 ขอสรุปผลการประชุมและปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้.- 1.สพป.สร.2 ได้แจ้งข้อตกลงในการจัดทำข้อมูล EMIS ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กรกฎาคม 2556 (หลังจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จะมีการกำกับติดตามอย่างเข้ม) 2.ในการดำเนินการประกอบด้วยหัวข้อที่โรงเรียนต้องจัดทำ ดังนี้ 1)ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน 2)ข้อมูลพื้นฐานโีรงเรียน 3)ข้อมูลครูและบุคลากร 4)ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA 5)ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 6)ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 7)ข้อมูลเขตพื้นที่บริการโรงเรียน ส่วนข้อมูลอาคารสิ่งก่อสร้าง B-OBEC สพฐ.จะแจ้งให้จัดทำอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 3.สพป.สร.2 ได้จัดทำเอกสารสรุปแนวทางตามการประชุมชี้แจง มาให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลดเพื่อประกอบการดำเนินงานมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารประกอบการประชุม EMIS 18/กค./56
 
เมื่อ : 2013-07-19 15:39:07