สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
 
ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว จัดทำรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการพัฒนาระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 58 ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบรายงานเดินทางไปราชการ
 
เมื่อ : 2015-11-30 16:24:32