สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนดีประจำตำบล 2 ราย ปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์เพือ่พัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-11-28 16:09:48