สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาหลักสูตร "การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน หลังเลิกเรียน" โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
การเบิกค่าพาหนะ ให้ผู้เข้ารับการอบรม สำเนาบันทึกค่าเดินทางไปราชการก่อนการเดินทาง เพื่อประกอบการเบิกค่าเดินทาง ส่วนแบบรายงานการเดินทางจะแจ้งในภายหลัง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2015-11-25 11:58:58