สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งสถานศึกษาที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลีียงเด็กพิการ ให้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างฉบับสำเนา 1 ชุด
 
จัดส่งสำเนาเอกสารสัญญาจ้าง 1 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้ 1.สัญญาจ้าง/สัญญาคำประกัน ผอ.รับรองสำเนา 2.คำสั่งจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจ้าง ผอ.รับรองสำเนา 3.ปริญญาบัตร เจ้าตัวรับรองสำเนา 4.ใบรายงานผลการเรียน เจ้าตัวรับรองสำเนา 5.สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าตัวรับรองสำเนา 6.สำเนาบัตรประชาชน เจ้าตัวรับรองสำเนา 7.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี)เจ้าตัวรับรองสำเนา 8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล-ใบสมรส เจ้าตัวรับรองสำเนา 9.เอกสารสำเนาผู้คำประก้น/บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ใบสมรส เจ้าตัวรับรองสำเนา 10.แบบปรเมินย้อนหลังงบปี 2558 ผอ.รับรองสำเนา จัดส่งสำเนาภายใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-11-23 12:05:13