สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ จ้างพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนเดิมที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณที่แล้ว โรงเรียนเดิม จำนวน 122
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการพร้อมเอกสาร
 
เมื่อ : 2015-11-13 10:43:16