สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร/ครูวิชาการ/ครูพลศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม จำนวน ๑ ชุด ๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญประชุมผู้บริหาร/ครูวิชาการ/ครูพลศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 
เมื่อ : 2015-11-06 16:39:40