สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบDMCที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี)
 
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สร.2 แจ้งย้ำแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 4 ปี สำหรับโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ DMC ที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี ซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและเงินปัจจัยพื้ินฐาน และสำหรับสถิติที่จะถูกนับโดย สพฐ. จะนับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เท่านั้น ส่วนการศึกษาทางเลือกไม่ต้องบันทึกในระบบ DMC ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับอายุนักเรียน [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศว่า ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดปิดสถานศึกษา พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543][ดังนั้น ควรรับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี (เด็กเกิดตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2551 – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2552) และรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2549) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบแนวทาง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-07-17 13:02:46