สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2556
 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีมติอนุมัติ งบประมาณปี 2556 ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 2,600,000 บาท แจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2550 ยื่นคำขอกู้ได้ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2556
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ พ.ศ. 2550
- แบบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 
เมื่อ : 2013-07-17 09:57:01