สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ส่ง สำเนา ปร.4, ปร.6 ส่งกลุ่มแผนโดยด่วนเพิ่่อเตรียมการรองรองรับการจัดซือ้จัดจ้างต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง แจ้ง ส่งสำเนา ปร.4, ปร.6 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
 
เมื่อ : 2015-09-29 11:06:30