สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
 
ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ประกาศใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งงบประมาณปี 2559 เพื่อจ้างบุคคลากรปฏิบัติงานให้ราชการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจะจัดสรรงบประมาณปี 2559 ดังนี้ 1.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.1ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 12,994 อัตรา 1.2โครงการคืนครูให้นักเรียน 39,496 อัตรา 1.3โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3,684 อัตรา 1.4ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 1,064 อัตรา 1.5ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 482 อัตรา 2.แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,658 อัตรา 3.โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 4.ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากร จำนวน 1,190 อัตรา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 รายละเอียดดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจงกรอบการจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรให้ราชการ
 
เมื่อ : 2015-09-28 17:02:38