สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสที่ยังไม่มารับหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมซีดีข้อมูลหนังสือฯ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส 7 โรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. แบบตอบรับหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวน ๑ ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสที่ยังไม่มารับหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมซีดีข้อมูลหนังสือฯ
 
เมื่อ : 2015-09-11 12:34:59