สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การขอรับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล
 
สพป.สร.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ส่งคำของบประมาณ แบบ ปร.4, ปร.6 เพือ่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ตามจำนวนนักเรียน โดยให้ส่งคำขอดังกล่าว ให้กลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 ไมเ่กิน 12.00 น. เพือ่กลุ่มนโยบายลและแผนจะได้ดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+กรอบ
 
เมื่อ : 2015-09-10 17:12:02