สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดร้านในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ไฟล์ 2
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สร 0018.1/ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดร้านในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-08-24 16:55:30