สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานผลการดําเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี 2558
 
โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 41 โรง ขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแแบบ ฟอร์มที่แจกให้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยจัดพิมพ์เท่านั้น ส่งกลุ่มนโยบายและแผน 2 ชุด ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 ให้จงได้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 2015-08-24 16:06:36