สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ เกียวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จัดส่งรายชชื่อข้าราชการครูผู้ขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ และแบบคำขอกู้ยืมเงิน ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือแจ้งโรงเรียน
- คำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ฯ
- หนังสือยินยอม 2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2550
- หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2552
 
เมื่อ : 2015-08-05 11:23:10