สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556 (30%) กรณีโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรณีจำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน จากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
 
เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียน และการสอบถามในประเด็นของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%) (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04006/1294 ลว 28 มิถุนายน 2556) ว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามรายงานในระบบ DMC 2556 นั้น ขณะนี้ สพป.สร.2 ขอแจ้งเวียนเกี่ยวกับข้อชี้แจงของ สพฐ. ตามหนังสือประทับตราที่แนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพฐ.
 
เมื่อ : 2013-07-09 10:28:42