สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
 
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว เตรียมดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่างเคร่งครัด และจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับการแจ้งโอนเงินประจำงวด จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+จัดสรร
 
เมื่อ : 2015-07-24 14:02:15