สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนทีสุด การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่างเคร่งครัด จะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับการแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- จัดสรรก่อนประถม
- จัดสรรนักเรียน 121 คนขึ้นไป
- tor
 
เมื่อ : 2015-07-23 14:46:01