สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับอย่างเคร่งครัด โดยใช้คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับการแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีจัดสรร
- ขอบเขต
 
เมื่อ : 2015-07-23 14:22:58