สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุม (ประธานเครือข่าย) ด่วนที่สุด
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ และปรึกษาหารือ แนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระดับเครือข่าย ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้ประธานเครือข่าย โรงเรียนทุกท่านเข้าประชุมตามกำหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2015-07-20 13:57:38