สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 
ด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ดังนี้ 1. เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกใบสมัครยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพ้ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคาร ซี.พีทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 2. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษา โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - 15 สิงหาคม 2558 รายละเอียดและใบสมัคร ศึกษาได้ที่ http://www.tun.ac.th , http://www.romchatra.com ส่วนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 21 สิงหาคม 2558 โดย รายละเอียดและใบสมัคร ศึกษาได้ทางเวปไซต์ http//str.ac.th 3. การเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษาแห่งละ 6 คน อายุระหว่าง 12 - 25 ปี ที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำภายในสถานศึกษา หรือชุมชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ที่ มูลนิธิฯอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2558.html
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-07-15 17:12:47