สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยรถออกเดินทางจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 04.00 น. และจอดรับอีก 2 จุด คือ โรงเรียนท่าตุูม(ท่าตูมสนิทราษฎร์) และตรงข้ามที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จึงเรียนมาเพื่อให้บุคคลที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-07-08 15:47:04