สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างค่าชำระค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชือดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค้างชำระและหากโรงเรียนใดมีรายการแจ้งหนี้ค้างชำระและได้ชำระแล้วให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระแล้ว พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะเดือนที่ค้าง ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยเท่านั้น)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2015-07-07 10:46:41