สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558และขอเชิญประชุม
 
ขอให้คณะกรรมการรายชื่อดังต่อไปนี้ ทราบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕8 1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ๑. นางสาววราภรณ์ บุญเจียม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานกรรมการ 2. นางพานทอง ทองทวี ครู รร.บ้านแก “ศึกษาวิทยา” กรรมการ 3. นางสุภาณี พรหมบุตร ครู รร.อนุบาลรัตนบุรี กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 1. นายสุนัย สุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานกรรมการ 2. นายสุภาภรณ์ หอมมาลา ครู รร.บ้านดู่นาหนองไผ่ กรรมการ 3. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว ครู รร.บ้านพรหมเทพ “พรหมเทพราษฎร์บำรุง” กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 1. นางวันดี สุขชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ ครู รร.อนุบาลรัตนบุรี กรรมการ 3. นางแสงศรี ศิลาอ่อน ครู รร.บ้านทัพไทย กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 1. ดร.สุภพ ไชยทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นายอุทัย ชัยงาม ผอ. รร.บ้านขี้เหล็ก กรรมการ 3. นางวาสนา เกตุโสระ ครู รร.บ้านบึง – ยางประชาสรรค์ กรรมการ -2- 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.5 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น 1. นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นายไพรัตน์ สันวัง ครู รร.บ้านลุงปุง กรรมการ 3. นายวัฒนะ กันนุฬา ครู รร.บ้านบัวโคก กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 1.นายนวพล สระแก้ว ผอ.รร.บ้านอาจญา ประธานกรรมการ 2. นายกมล สัตย์ซื่อ ครู รร.บ้านนางเข็ม กรรมการ 3. นายวัฒนา วงศ์ฉลาด ครู รร.บ้านสำโรง(สนม) กรรมการ 4.นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.7 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 1.นายณภัทร เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นางวิไลวรรณ แก้วหอม ครู รร.บ้านหนองเรือ กรรมการ 3. นางเสาวลักษณ์ พนัส ครู รร.บ้านดงเค็ง กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.8 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ) 1.นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นางลลิดา นวลมณี ครู รร.ท่าตูม “สนิทราษฎร์วิทยาคม” กรรมการ 3. นางอุษา กะการดี ครู รร.บ้านบัวโคก กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.9 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 1.นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นายศักดิ์ดา ฤทธิรณ ครู รร.บ้านสำโรง (ชุมพลบุรี) กรรมการ 3. นางสุกันยา ยิ่งใหญ่ ครู รร.บ้านยาง กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 1.10 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 1. นางจารุณี แก่นจักร ผอ.รร. บ้านหนองกระทุงตากแดด ประธานกรรมการ 2. นางประทีป เข็มทอง ครู รร.บ้านนายม “นิยมศึกษาวิทยา” กรรมการ 3. นางพรรณทิพา หัวหนองหาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 4. นางสาวอลิษา สุบินชัย จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งคณะกรรมการ
- คำสั่ง
 
เมื่อ : 2015-07-03 15:09:13