สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 1 และคณะกรรมการชุดที่ 2 ส่งภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
เมื่อ : 2015-06-25 14:35:51