สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด (โรงเรียนชุมชนบ้านซาด) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดติดตามเป็น 2 ระยะ คือ 1) ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2558 กำหนดให้ติดตามในสถานศึกษา ซึ่งติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษา 5 ประเภท (โรงเรียนแข่งขันสูง/มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา) โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดติดตามนโยบายสำคัญ ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการจัดการสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
- การจัดการเรียนหารสอนหน้าที่พลเมือง
- การขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
- การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
เมื่อ : 2015-05-28 16:44:10