สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ตามที่ ได้กำหนดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผุู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 นั้น ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีประชุม จากห้องประชุมคชสาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานฯ เป็น ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนรัตนวิทยาคม วันและเวลาคงเดิม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-05-20 16:36:00