สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านระบบ DMC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนในสังกัด ให้สามารถรายงานข้อมูลให้สำเร็จทันตามกำหนดปฏิทิน จึงขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานดังกล่าว มายังโรงเรียนในสังกัด เพื่อทราบและยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แผนงาน1
- แผนงาน2
 
เมื่อ : 2015-05-12 16:30:36