สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMC ในระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
 
ด้วย สพป.สร.2 จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ DMC ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้มีข้อมูลผู้ใช้งานที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและ admin เขตพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานตามทะเบียนผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งมาพร้อมข่าวหนังสือราชการนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ทะเบียนผู้ใช้งาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย1)
- แนวทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)
 
เมื่อ : 2015-05-12 15:57:49