สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
 
โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังเอกสารที่แนบ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้โรงเรียนทีดำเนินการแล้วเสร็จสามารถส่งเอกสารได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 ที่กลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-05-07 17:56:59