สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
ขอให้โรงเรียนส่งข้าราชการครูเข้าร่วม โรงเรียนละ 1ท่าน ให้จงได้ เพื่อรับหลักการและแนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ตารางการประชุม
 
เมื่อ : 2015-04-29 14:28:45