สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ dmc (ข้อมูล 10 มิ.ย.58) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ 2 (ชั้นล่าง) โดยเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิมที่แจ้งในคราวประชุมผู้บริหารฯ จากวันที่ 20-21 เมษายน 2558 เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องสถานที่การจัดประชุมฯและคณะทำงานติดภารกิจราชการด่วน ในการนี้ได้แจ้งหนังสือราชการ กำหนดการ และคู่มือการปฏิบัติงานมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว หากประสบปัญหากรุณาติดต่อ 0868716780 , 080 7996912 , 044598896
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- กำหนดการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- แบบจัดเก็บข้อมูล(เตรียมข้อมูล)
 
เมื่อ : 2015-04-20 17:21:41