สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
 
1.หนังสือนำส่ง 2.บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ 3.ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- บัญชีจัดสรรงบประมาณ
- ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
 
เมื่อ : 2015-03-27 15:33:23