สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อ ผอ.ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2558) 1.นายเฉลิม เสาเวียง 2. นายจริญ อังสนุ 3. นายชำนาญ พานจำนงค์ 4. นายพจน์ การะเกษ 5. นางวรางคณา ชลาชัย 6. นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 7. นายไสว โคสนาม 8. นายบุญเกิด เหลามี 9. นายเทพวิรุฬห์ บุญมี
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-03-16 08:50:42