สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128
 
ด้วย สพฐ. ร่วมกับ สนง.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและหน่วยสันติภาพสหรัฐอมริกา จะดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 128 เพื่อให้ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นลำดับแรก ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่สนใจจะพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการทำงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกัน ศึกษาคู่มือการขอรับอาสาสมัครและกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม และส่งตรงทีี่หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดย สพฐ., สนง.ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จะไปสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นร่วมกันระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และคู่มือการขอรับอาสาสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ที่ http://thailand.peacecorps.gov/projects-TCCS.php
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-03-06 12:18:26