สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ UNDO
 
>>ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (พ.ร.บ. UNDO) แก่สมาชิก กบข. ในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พร้อมทั้งบริการคำนาณเงินกรณี UNDO >> ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้ารับฟังการบรรยาย ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทราบทาง e-mail kum_sat@hotmailcom ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2015-03-05 14:17:04