สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด รายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
 
แจ้งทุกโรงเรียน รายงานความต้องการและความขาดแคลน วัสดุการศึกษา ปี 2558 ส่งกลับที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2558 (หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์รับการจัดสรร)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2015-02-27 16:11:00