สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การบันทึกผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2558 ให้เข้าบันทึกผลการจ้างในระบบ SET (ตามคู่มือสิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2558 เท่านั้น (มิฉะนั้นระบบจะปิดอัตโนมัติ) เพื่อให้ได้รับงบประมาณการจ้างในรอบ 6 เดือนหลัง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คู่มือ
 
เมื่อ : 2015-02-26 10:15:20