สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
 
ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดย สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ มีแผนการให้ความรู้เรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (พ.ร.บ. UNDO) แก่สมาชิก กบข. ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทั้งที่ยังรับราชการ และผู้ที่รับบำนาญ ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญซึ่งเป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ (ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ) เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-01-20 15:22:27