สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐ %)
 
สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘(๗๐ %) มายัง ร.ร.ในสังกัด และจะได้โอนเงินให้โรงเรียนต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งจัดสรร
- บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ
- บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
- ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรเกิน
 
เมื่อ : 2015-01-14 13:12:39