สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา
 
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ขอให้ประมาณการใหม่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง กลุ่มนโยบายและแผน 1 ชุด บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 ชุด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีจัดสรร
- แบบประมาณการ
 
เมื่อ : 2015-01-13 13:09:53